ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ АСОЦІАЦІЇ

        

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання Загальних

Зборів Громадської спілки

«Асоціація з інтеграції НАССР»

№ 1 від 05 липня 2016 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про асоційоване членство у громадській спілці

«Асоціація з інтеграції НАССР»

Положення про асоційоване членство в громадській спілці «Асоціація з інтеграції НАССР» (далі – відповідно Положення та Асоціація) розроблене відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших актів цивільного законодавства України та Статуту громадської спілки «Асоціація з інтеграції НАССР» (далі – «Асоціація»).

Положення про асоційоване членство в Асоціації уточнює та доповнює положення Статуту Асоціації щодо умов асоційованого членства і не може суперечити Статутові.

І. Умови набуття асоційованого членства в Асоціації

1.1. Асоційованими членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та юридичні особи приватного права, в тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, юридичні особи, які бажають внести свій внесок в реалізацію цілей, завдань та мети діяльності Асоціації та визнають положення Статуту Асоціації.

  • Для вступу до Асоціації кандидатом в асоційовані члени подаються:
  • заява на ім’я Правління Асоціації;
  • копія документа, що засвідчує особу (для фізичних осіб) /витяг з ЄДР (для юридичних осіб та ФОП).

1.3. Рішення про прийняття до Асоціації нових Асоційованих членів приймається на черговому засіданні Правління Асоціації. Рішення, також може бути прийняте шляхом електронного голосування членів правління. Таке рішення оформлюється протоколом наступного засідання Правління Асоціації з зазначенням дати вступу, що відповідає даті завершення електронного голосування.

1.4. Асоційованому члену видається свідоцтво про членство в Асоціації.

1.5. Статус Асоційованого члена є дійсним після винесення Правлінням Асоціації відповідного рішення та оплати щорічного внеску.

ІІ. Термін членства

2.1 Асоційоване членство є безстроковим.

ІІІ. Права та обов’язки Асоційованих членів

4.1. Асоційовані члени мають право:

4.1.1. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Членів Асоціації та приймати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу.

4.1.2. Пропонувати рішення з питань порядку денного Загальних зборів Членів Асоціації, пропонувати кандидатів до органів управління Асоціаці.

4.1.3. Пропонувати створення постійних або тимчасових робочих органів Асоціації (спеціалізованих комісій, комітетів, секцій). Приймати участь в роботі таких органів і  чолювати їх.

4.1.4. Брати участь у неформальних заходах Асоціації з умовою оплати всієї чи частини вартості участі.

4.1.5. Звертатись до Асоціації за консультативною допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

4.1.6. Використовувати пільги та знижки, передбачені для Членів Асоціації.

4.1.7. Користуватися соціальними, культурними та освітніми послугами, що надаються Асоціацією.

4.1.8. Асоційовані члени, при дотриманні умов участі у конкретних проектах Асоціацїї та сплати додаткових внесків на такі проекти, мають право в повному обсязі користуватися усіма привілеями таких проектів, в тому числі, але не виключно, використовувати фірмовий знак Асоціації на своїх бланках, візитних картках, тощо, розміщувати інформацію про своє підприємство, товари та послуги  на веб-сайті та інших Інтернет ресурсах Асоціації, отримувати освітні та інші послуги в обсязі та на умовах визначених конкретним проектом.

4.1.9. Користуватися усіма можливими формами підтримки Асоціації.

4.1.10 Вільно виходити зі складу Асоціації за власним бажанням шляхом подання заяви.

4.2. Асоційовані члени зобов’язані:

4.2.1. В своїй діяльності, якщо вона стосується Асоціації, керуватися Статутом Асоціації, цим Положенням та іншими документами Асоціації.

4.2.2. Приймати участь у діяльності Асоціації та всіляко сприяти виконанню завдань і функцій Асоціації.

4.2.3. Асоційовані члени, що є операторами ринку харчових продуктів, зобов’язані протягом року після вступу в Асоційовані члени, розробити, ввести в дію та застосовувати постійно  діючі  процедури,  що  засновані  на  принципах  системи  аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Вказані процедури щорічно повинні бути підтверджені, шляхом проведення зовнішнього аудиту. Недотримання вказаного обовязку є підставою для виключення такого Асоційованого члену з Асоціації.

4.2.4. Своєчасно інформувати про зміну своїх персональних даних, місцезнаходження, способах зв’язку.

4.2.5. Дотримуватись моральних засад суспільства та етичних принципів, не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду інтересам і репутації Асоціації, та її членам.

4.2.6. Зберігати від розголошення конфіденційну інформацію з питань діяльності Асоціації, яка стала їм відома з будь-яких обставин.

4.2.7. Сприяти формуванню позитивного іміджу Асоціації на території України та за її межами.

4.2.8. Виконувати інші обовязки, передбачені  Статутом Асоціації та рішеннями Правління.

V. Внески

5.1. Розмір щорічного внеску для Асоційованих членів і порядок його сплати встановлюється рішенням Правління Асоціації.

5.2. Асоційовані члени можуть сплачувати додаткові внески, які витрачаються на розвиток конкретних проєктів Асоціації.

VІ. Припинення членства

6.1. Асоційоване членство в Асоціації може бути припинене рішенням Правління Асоціації:

  • за заявою Асоційованого члена;
  • за дії, які причинили шкоду діловій репутації Асоціації або її Членів;
  • в разі невиконання пункту 4.2.3. Положення.

6.2. Наступні обставини можуть бути розглянуті як автоматична відмова від Асоційованого членства у Асоціації, якщо Асоційований член Асоціації:

  • припинив своє  існування  (фізична  особа  —  з  дати  смерті,  юридична особа — з дати ліквідації).

6.3. Члени Асоціації, які вийшли або були виключені не мають права вимагати повернення коштів, сплачених ними до Асоціації, як внески або іншого переданого Асоціації майна. Вони також не мають права вимагати відшкодування будь-яких витрат, пов’язаних з їх членством у Асоціації.

VІІ. Заключні положення

7.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Асоціації та діє на всій території України.

7.2. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені Загальними зборами Асоціації.

7.3. Положення відкрито публікується на веб-сайті Асоціації.