СТАТУТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів засновників

протокол № 1 від 01 липня 2016 року,

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

«АСОЦІАЦІЯ З ІНТЕГРАЦІЇ HACCP»

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного українського законодавства і визначає правові основи організації та діяльності громадської спілки «Асоціація з інтеграції HACCP» (далі за текстом – «Асоціація»).

1.2. Асоціація є неприбутковою, недержавною, неполітичною громадською спілкою, що у своїй діяльності керується положеннями Конституції України, діючого законодавства України та цього Статуту.

1.3. Асоціація є відкритим об’єднанням юридичних осіб приватного права та фізичних осіб з фіксованим членством.

1.4. Асоціації надається найменування:

1.4.1. Повне найменування:

а) українською мовою: Громадська спілка «Асоціація з інтеграції HACCP».

б) російською мовою: Общественный союз «Аcсоциация по интеграции HACCP».

в) англійською мовою: Public union «Association of the HACCP Integration».

1.4.2. Скорочене найменування:

а) українською мовою: ГС «Асоціація HACCP».

б) російською мовою: ОС «Ассоциация HACCP».

в) англійською мовою: РU «HACCP Association».

1.5. Асоціація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі валютні) рахунки в банках, інших фінансових установах, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, емблему та інші реквізити, затверджені та зареєстровані у встановленому законом порядку.

1.6. Асоціація створена без обмеження строку діяльності.

1.7. Асоціація може засновувати або вступати в благодійні фонди, національні та міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.8. З метою виконання статутних завдань і цілей, Асоціація може здійснювати необхідну господарську діяльність та іншу діяльність шляхом створення установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України та Статутом.

1.9. Асоціація має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.10. Члени Асоціації не відповідають за зобов’язанням Асоціації, а Асоціація не відповідає за зобов’язанням своїх членів. Асоціація не відповідає за зобов’язанням держави та її органів, а держава та її органи не відповідають за зобов’язанням Асоціація.

1.11. Місце знаходження постійно діючого керівного органу, а також виконавчого органу Асоціації: Україна, місто Київ.

  1. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою Асоціації є:

2.1.1. досягнення колективних інтересів і суспільних благ в галузі впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів;

2.1.2. представництво та популяризація системи управління безпечністю харчових продуктів;

2.1.3. надання освітніх, культурних та соціальних послуг стосовно впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів.

2.2. Для досягнення статутної мети Асоціація має право:

2.2.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету та завдання;

2.2.2. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї, публікувати наукові та методичні результати діяльності Асоціації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

2.2.3. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування, судах та неурядових організаціях;

2.2.4. розробляти та затверджувати Методику впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів, контролювати її дотримання членами Асоціації, узагальнювати практику застосування та розробляти відповідні рекомендації;

2.2.5. здійснювати аудит дотримання прав споживачів операторами ринку з обігу харчових продуктів ;

2.2.6. розробляти стандарти навчання та практики у сфері системи управління безпечністю харчових продуктів, контролювати їх впровадження та дотримання членами Асоціації;

2.2.7. звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами з питань, що входять до сфери діяльності Асоціації;

2.2.8. одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.2.9. брати участь у розробленні проектов нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Асоціації та важливих питань державного і суспільного життя;

2.2.10. бути учасником цивільно-правових відносин, в тому числі укладати договори та набувати майнові та немайнові права, необхідні для реалізації статутних завдань Асоціації;

2.2.11. надавати методичну і консультативну допомогу іншим організаціям, що займаються розвитком системи управління безпечністю харчових продуктів;

2.2.12. підтримувати прямі міжнародні контакти з об’єднаннями громадян або організаціями інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Асоціації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

2.2.13. мати відокремлені підрозділи;

2.2.14. засновувати засоби масової інформації, видавництва, видавати газети, журнали, науково-популярну, довідкову та іншу літературу;

2.2.15.проводити мирні зібрання;

2.2.16. створювати і поширювати інформаційно-презентаційні матеріали, аудіовізуальні твори та спеціалізовану літературу;

2.2.17. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, турніри, конкурси, тренінги, змагання, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, зокрема й міжнародних;

2.2.18. здійснювати професійну сертифікацію та акредитацію закладів — членів Асоціації;

2.2.19. здійснювати розробку проектів рішень стосовно розвитку системи управління безпечністю харчових продуктів в Україні та проводити громадську експертизу таких проектів рішень;

2.2.20. здійснювати дослідження, проводити опитування, анкетування тощо;

2.2.21. надавати методологічну, консультативну, експертну та інформаційну підтримку органам державної влади, громадським організаціям, благодійним фондам, членам Асоціації;

2.2.22. вступати у інші громадські об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, зокрема й з іноземними партнерами;

2.2.23. обмінюватися інформацією, досвідом з організаціями зарубіжних країн;

2.2.24. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.2.25. брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Асоціації;

2.2.26. отримувати фінансову підтримку, в тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;

2.2.27. створювати тематичні та робочі групи, комісії для реалізації окремих напрямів діяльності Асоціації;

2.2.28. вивчати ефективність дії правових актів, що регламентують і регулюють застосування системи управління безпечністю харчових продуктів, і вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування;

2.2.29. реалізовувати мету та завдання шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законодавством;

2.2.30. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  1. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Членами Асоціації можуть бути фізичні та юридичні особи. Членство в Асоціації може бути асоційованим та активним. Положення про членство в Асоціації затверджується рішенням Загальних зборів Асоціації.

3.2. Особи, які бажають стати членом Асоціації подають до Асоціації письмову заяву.

3.2.1. Заява на вступ до членів Асоціації юридичної особи повинна бути супроводжена рішенням органу, до компетенції якого належить прийняття рішень про участь в об’єднаннях, відповідно до статуту заявника.

3.2.2. Фізична особа, яка бажає стати членом Асоціації, подає письмову заяву, в якій вказує свої персональні дані, необхідні для ідентифікації цієї особи.

3.3. Рішення про прийом до членів Асоціації або про відмову приймається Правлінням у місячний термін з дати подачі заяви.

3.4. Повноваження засновників Асоціації закінчуються після прийняття рішення про державну реєстрацію. При цьому з моменту державної реєстрації засновники Асоціації набувають членства в Асоціації автоматично та безумовно та є першими активними членами, які мають право на участь в усіх Загальних зборах членів Асоціації незалежно від норм (квот) представництва у разі обрання делегатів.

3.5. Асоціація веде облік своїх членів. Цей облік повинен містити персональні дані, що дозволяють ідентифікувати члена, а також відомості про його місцезнаходження і способах зв’язку. Такий облік повинен регулярно актуалізуватися.

3.6. Члени Асоціації мають право:

3.6.1. брати участь у Загальних зборах особисто або через свого представника, який діє на підставі довіреності;

3.6.2. пропонувати рішення з питань порядку денного Загальних зборів, пропонувати кандидатів до органів управління Асоціації;

3.6.3. вносити до Асоціації пропозиції, пов’язані з її діяльністю;

3.6.4. звертатися до Асоціації за консультативною допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

3.6.5. користуватися соціальними, культурними та освітніми послугами, що надаються Асоціацією;

3.6.6. користуватися усіма можливими формами підтримки Асоціації;

3.6.7. вільно виходити зі складу Асоціації за власним бажанням шляхом подання заяви.

3.7. Здійснення прав членом Асоціації повинно проводитися з дотриманням встановлених правил і процедур, має бути сумлінним і не повинно перешкоджати Асоціації здійснювати свою діяльність, а іншим членам Асоціації — здійснювати свої права та обов’язки.

3.8. Члени Асоціації зобов’язані:

3.8.1. дотримуватись вимог Статуту, встановлених правил і процедур Асоціації, виконувати рішення керівних органів Асоціації;

3.8.2. своєчасно інформувати про зміну своїх персональних даних, місцезнаходження, способах зв’язку;

3.8.3. дотримуватись моральних засад суспільства та етичних принципів, не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду інтересам і репутації Асоціації, та її членам;

3.8.4. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Асоціації та/або її членів.

3.8.5. нести інші обов’язки передбачені законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

3.9. Членство в Асоціації продовжується протягом усього часу існування об’єднання, якщо не припиняється у відповідності до положень цього Статуту.

3.8. Членство в Асоціації припиняється на підставі поданої заяви, а також у разі прийняття рішення про виключення з членів Асоціації, яке може бути прийняте якщо:

3.8.1. особа перестає відповідати вимогам, які пред’являються до члена Асоціації, або вчинила дії, що суперечать статутній меті та завданням, завдають шкоди репутації Асоціації або репутації інших членів;

3.8.2. особа не виконує рішень органів Асоціації, порушує встановлені правила і процедури, перешкоджає іншим членам здійснювати свої права та обов’язки.

3.9. Рішення про припинення членства Асоціації або про виключення з членів приймається Правлінням Асоціації.

3.9.1. У рішенні про припинення членства або про виключення з членів Асоціації повинні бути вказані причини і підстави для прийняття такого рішення — окремо по кожній особі, членство якої припиняється;

3.9.2. У разі, якщо членом Правління Асоціації є особа, питання про припинення членства або виключення якої розглядається, вона не має права приймати участі у голосуванні.

3.10. У випадку припинення членства, повноваження такої особи або її представників – якщо ця особа є юридичною, в органах управління і контролю Асоціації припиняється автоматично.

  1. ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Органами управління Асоціації є:

4.1.1. Загальні збори Асоціації;

4.1.2. Правління Асоціації — постійно діючий колегіальний орган управління,

4.1.3. Голова Асоціації — вищий виконавчий орган управління.

4.2. Рішенням Загальних зборів Асоціації або її Правлінням можуть утворюватись також інші органи Асоціації, повноваження яких визначаються в рішенні про їх утворення.

4.3. Загальні збори.

4.3.1. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори, участь у яких беруть члени Асоціації та право голосу в яких належить активним членам. Кожний активний член Асоціації має один голос.

4.3.2. Загальні збори Асоціації вправі приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі скасовувати рішення інших органів управління Асоціації.

4.3.3. Загальні збори Асоціації можуть бути черговими та позачерговими.

Чергові Загальні збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на три роки. Позачергові Загальні збори Асоціації скликаються на письмову вимогу Голови або Правління Асоціації.

4.3.4. Загальні збори вважаються Асоціації правомочними, якщо в них бере участь не менше половини активних членів Асоціації.

4.3.5. Рішення Загальних зборів Асоціації приймаються голосуванням простою більшістю голосів активних членів, присутніх на Загальних зборах Асоціації, крім рішень для яких може бути передбачений особливий порядок прийняття.

4.3.6. Рішення, прийняті Загальними зборами Асоціації з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Асоціації та її членів.

4.3.7. До виключної компетенції Загальних зборів Асоціації належить вирішення таких питань:

4.3.7.1. затвердження Статуту Асоціації та внесення змін та доповнень до нього;

4.3.7.2. визначення основних напрямів діяльності та завдань Асоціації;

4.3.7.3. обрання та дострокове відкликання персонального складу Правління Асоціації;

4.3.7.4. обрання та дострокове відкликання Голови Асоціації;

4.3.7.5. реалізація права на майно та кошти Асоціації відповідно до Статуту та чинного законодавства України;

4.3.7.6. затвердження звітів про діяльність Асоціації та її органів управління;

4.3.7.7. прийняття рішень про реорганізацію та припинення діяльності Асоціації;

4.3.7.8. призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

4.3.7.9. затвердження символіки Асоціації та затвердження Положення про символіку Асоціації;

4.3.7.10. прийняття рішень за скаргами на відмову у прийомі до Асоціації, а також за скаргами на виключення з Асоціації;

4.3.7.11. ухвалення внутрішніх нормативних документів Спілки, ухвалення яких виходить за межі компетенції Правління Асоціації або Голови Асоціації;

4.3.7.12. інші питання діяльності Асоціації, в тому числі віднесені до компетенції інших органів Асоціації, якщо Загальні збори Асоціації приймуть відповідне рішення;

4.3.8. Рішення Загальних зборів Асоціації заносяться до протоколу, ведення якого забезпечується під час кожних Загальних зборів членів. Протокол Загальних зборів Асоціації повинен бути оформлений не пізніше десяти робочих днів з дати закінчення роботи Загальних зборів Асоціації. Протокол Загальних зборів Асоціації підписується Головою зборів та секретарем зборів, обраними з числа активних членів, присутніх на Загальних зборах.

4.4. Правління Асоціації.

4.4.1. Правління Асоціації є постійно діючим колегіальним органом управління, що забезпечує основну діяльність Асоціації.

4.4.2. Правління Асоціації, обираються Загальними зборами Асоціації з числа активних членів Асоціації строком на три роки.

4.4.3. До складу Правління входять Голова Асоціації та члени Правління. Очолює Правління Голова Асоціації.

4.4.4. Правління Асоціації підзвітне Загальним зборам Асоціації і організовує виконання їх рішень.

4.4.5. Правління Асоціації діє від імені Асоціації в межах, передбачених даним Статутом та чинним законодавством.

4.4.6. Формою роботи Правління Асоціації є засідання.

4.4.7. Голова Асоціації головує на засіданнях Правління Асоціації. У випадку відсутності Голови Асоціації на засіданні Правління Асоціації, з числа інших членів Правління обирається головуючий на даному засіданні.

4.4.8. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менше двох третин складу від затвердженого складу.

4.4.9. Усі питання, що входять у компетенцію Правління Асоціації, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від складу Правління. У разі відсутності члена Правління за його згодою участь в засіданні Правління може бути прийняте за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку (в такому випадку присутні члени правління за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку передають пропозиції до рішення відсутньому члену та через ці ж засоби отримують повідомлення від нього про підтримку або про заперечення проекту рішення).

4.4.10. Рішення Правління Асоціації заносяться до протоколу, ведення якого забезпечується під час кожного засідання Правління Асоціації. Протокол засідання Правління Асоціації повинен бути оформлений не пізніше трьох робочих днів з дати проведення засідання Правління Асоціації. Протокол засідання Правління Асоціації підписується Головуючим на засіданні та особою, обраною секретарем.

4.4.11. Рішення Правління можуть бути оскаржені членами Асоціації до Загальних зборів Асоціації.

4.4.12. В межах своєї компетенції Правління Асоціації:

4.4.12.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів Асоціації;

4.4.12.2. скликає Загальні збори Асоціації та формує попередній порядок денний із урахуванням поданих Правлінню пропозицій членів Асоціації;

4.4.12.3. організовує підготовку та подання рекомендацій Загальним зборам Асоціації щодо визначення основних напрямів діяльності Асоціації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Асоціації;

4.4.12.4. затверджує поточні плани діяльності Асоціації та заходи, необхідні для їх виконання;

4.4.12.5. затверджує бюджет Асоціації та забезпечує його виконання;

4.4.12.6. здійснює управління майном та коштами Асоціації відповідно до Статуту та чинного законодавства України, у разі делегування цих повноважень рішенням Загальних зборів Асоціації;

4.4.12.7. приймає рішення про набуття членства Асоціації новими особами;

4.4.12.8. приймає рішення про виключення з членів Асоціації;

4.4.12.9. затверджує штатний розклад Асоціації;

4.4.12.10. затверджує зразок посвідчення члена Асоціації;

4.4.12.11. приймає рішення про створення та закриття відокремлених підрозділів Асоціації та положення про їх діяльність;

4.4.12.12. створює профільні комітети, постійні та тимчасові комісії, робочі групи тощо, які є підконтрольними та підзвітними Правлінню Асоціації, визначає напрями їх роботи та повноваження, а також затверджує їх кількісний та персональний склад та положення про їх діяльність;

4.4.12.13. приймає рішення про заснування інших організацій, створення юридичних осіб; про вступ до інших громадських об’єднань;

4.4.12.14. звітує на Загальних зборах Асоціації про результати діяльності Правління Асоціації;

4.4.12.15. здійснює інші повноваження, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Асоціації.

4.4.13. Рішення, прийняті Правлінням Асоціації з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Асоціації та її членів.

4.5. Голова Асоціації.

4.5.1. Голова Асоціації очолює Правління Асоціації та здійснює поточне управління Асоціацією та забезпечення її фінансово-господарської діяльності у межах, встановлених Статутом, Загальними зборами Асоціації та Правлінням Асоціації.

4.5.2. Голова діє від імені Асоціації без довіреності та представляє Асоціацію у державних органах, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, міжнародних організаціях та у відносинах з іншими особами.

4.5.3. Голова Асоціації діє в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання рішень Загальних зборів Асоціації та Правління Асоціації.

4.5.4. Голова Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації з числа членів Асоціації строком на три роки.

4.5.5. В межах своєї компетенції Голова Асоціації:

4.5.5.1. здійснює загальне керівництво Асоціації між засіданнями Правління Асоціації;

4.5.5.2. представляє Асоціацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами тощо, діє від імені Асоціації без довіреності та вчиняє від імені Асоціації юридично значущі дії;

4.5.5.3. скликає чергові та позачергові засідання Правління Асоціації;

4.5.5.4. здійснює оперативне управління майном та коштами Асоціації;

4.5.5.5. забезпечує виконання бюджету Асоціації;

4.5.5.6. забезпечує координацію діяльності відокремлених підрозділів (у разі

їх створення);

4.5.5.7. має право першого підпису фінансових документів;

4.5.5.8. головує на засіданнях Правління Асоціації;

4.5.5.9. звітує на Загальних зборах Асоціації про результати діяльності Асоціації;

4.5.5.10. звітує на Загальних зборах Асоціації про результати діяльності Правління Асоціації;

4.5.5.11. вносить на розгляд Загальних зборів Асоціації та Правління Асоціації пропозиції з будь-яких питань діяльності Асоціації.

4.5.5.12. здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції чинним законодавством України та Статутом, приймає з цих питань будь-які рішення та виконує будь-які дії, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Асоціації.

4.5.6. Рішення Голови можуть бути оскаржені членами Асоціації до Правління Асоціації.

4.5.7. У разі відсутності Голови Асоціації його повноваження виконує особа обрана з членів Правління Асоціації.

  1. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ

 5.1 Прийом штатних працівників Асоціації ведеться Головою Асоціації згідно штатного розкладу, затвердженого Правлінням Асоціації.

5.2 Трудові договори між робітниками і Асоціацією, укладаються (розриваються) Головою Асоціації на підставі чинного трудового законодавства України, якщо інше не передбачено цим Статутом.

5.3. Члени Правління Асоціації та Голова Асоціації виконують свої повноваження та функції на громадських засадах. За рішенням Загальних зборів Асоціації зазначені особи можуть виконувати свої повноваження та функції на платній основі.

5.4 Заробітна плата найманих працівників не може бути нижчою мінімальної заробітної плати встановленої законом України.

  1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

 6.1 Отримані Правлінням Асоціації письмові скарги реєструються та розглядаються протягом визначеного законодавством терміну, але не більше як один місяць.

6.2 Рішення, дії чи бездіяльність Голови, або окремих членів Правління Асоціації, інших посадових осіб Асоціації можуть бути оскаржені членами або іншими особами до Загальних зборів Асоціації, чи до суду у встановленому законодавством порядку.

  1. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Асоціація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

7.3. Асоціація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй її членами або державою, пожертвуване або надане у вигляді безповоротної фінансової допомоги громадянами, підприємствами, установами та організаціями, включаючи міжнародні організації, які надають технічну допомогу, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.4. Майно та кошти Асоціації не можуть бути предметом застави. Асоціація не вправі виступати гарантом, поручителем, авалістом за зобов’язаннями третіх осіб.

7.5. Асоціація має право укладати будь-які угоди стосовно майна та коштів, що перебувають у власності Асоціації, що не суперечать статутній меті та завданням, а також законодавству України.

7.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном.

7.7. Кошти та інше майно Асоціації не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються виключно для виконання статутних завдань відповідно до законодавства України та даного Статуту.

7.8. Кошти та майно (активи) Асоціації не підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Асоціації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

7.9. За рішенням Загальних зборів Асоціації здійснення управління майном та коштами Асоціації може бути делеговане Правлінню Асоціації.

7.10. У разі припинення членства в Асоціації майно та кошти, передані таким членом у власність Асоціації, поверненню не підлягають.

7.11. У разі саморозпуску Асоціації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів Асоціації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднаю, а в разі неприйняття такого рішення — зараховуються згідно законодавства України до державного або місцевого бюджету.

7.12. У разі реорганізації Асоціації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

7.13. У разі прийняття рішення про заборону Асоціації майно, кошти та інші активи Асоціації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

  1. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Асоціація відповідно до своїх статутних завдань має право на здійснення міжнародної діяльності у порядку, передбаченому даним Статутом та чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність Асоціації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. В рамках міжнародної діяльності Асоціація має право:

8.4.1. вступати до міжнародних організацій;

8.4.2. брати участь у створенні міжнародних організацій, спілок тощо;

8.4.3. налагоджувати та підтримувати міжнародні зв’язки шляхом укладання відповідних угод;

8.4.4. організовувати обмін делегаціями, міжнародні турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки тощо;

8.4.5. приймати участь у міжнародних заходах в Україні та за її межами;

8.4.6. проводити спільно з міжнародними та іноземними організаціями дослідження в межах своєї компетенції;

8.4.7. реалізовувати інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту.

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації, а також прийняття нової редакції Статуту Асоціації затверджуються рішенням Загальних зборів Асоціації не менше ніж ¾ голосів.

9.2. Про внесені до статутних документів зміни та/або доповнення Асоціація повідомляє орган, що провів державну реєстрацію в десятиденний термін.

9.3. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту визначається даним Статутом та законодавством України.

9.4. Право тлумачення та роз’яснення положень цього Статуту належить Правлінню Асоціації та розглядаються на його засіданнях.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом її саморозпуску, реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

10.2. Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності. Рішення про припинення та саморозпуск приймається Загальними зборами Асоціації не менше ніж ¾ голосів. Загальні збори Асоціації створюють ліквідаційну комісію Асоціації для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після її ліквідації відповідно до Статуту. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Асоціації про саморозпуск розпочинається її припинення як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс. Якщо вартості майна Асоціації недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія зобов’язана звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Асоціації відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

10.3. Реорганізація Асоціації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України, за рішенням Загальних зборів Асоціації.

10.4. Припинення Асоціації включає припинення її внутрішньо-організаційної діяльності та припинення громадського об’єднання як юридичної особи.

10.5. Припинення Асоціації розпочинається з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців запису про рішення Асоціації про саморозпуск або з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців записів про реорганізацію Асоціації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання та внесення відповідних даних до Реєстру громадських об’єднань, або з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону. З цього ж дня припинається членство в Асоціації.

Засновник

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Юридично-консалтингова група «Інтеграція»

 

Директор

Губяк

Сергій Васильович

 

Засновник

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Українське Сертифікаційне Агентство»

Директор

Лоєнко

Євген Олександрович